top of page
2cc.jpg

כימיה וחומרים

המחלקה לכימיה וחומרים היא מחלקה פורנזית האמונה על זיהוי והשוואת חומרים גם ברמה המיקרוסקופית, וכן על חקר כשלונות.
מומחי המחלקה הם כימאים וחוקרי כשלונות היכולים לתת מענה בהקשר של מרכיבי החומר ומקורות אפשריים לו, ובהקשר של גורמי הכשל.

המחלקה לכימיה וחומרים עוסקת בשלושה נושאים עיקריים

חקר כשלונות

השוואת חומרים וסימנים וקביעת מקור משותף

זיהוי חומרים

c0.jpg

זיהוי והשוואה של חומרים וסימנים

זיהוי חומרים והשוואת חומרים הם שני תחומים שלובים זה בזה, ומוכלים זה בזה

במכון למדע פורנזי ניתן לזהות ולהשוות חומרים גם בכמויות מיקרוסקופיות.
למכון מומחיות ייחודית בהשוואת חומרים ובהערכת המקור המשותף להם
גם בכמויות זעירות של חומר.

במכון למדע פורנזי ניתן לזהות ולהשוות

c2.jpg

?

בעזרת תהליכי הזיהוי וההשוואה הנעשים במכון למדע פורנזי, ניתן לענות על השאלות הבאות

C3.jpg

חקר כשלונות

בחיי יום יום אנו נתקלים לא אחת במוצרים שנשברו או כאלה שתפקודם לקוי.

לא אחת אנחנו עדים לתאונות שמתרחשות עקב שבר בפריט מסויים. חקר כשלונות עוסק במציאת הגורמים  הישירים לחוסר התפקוד ו/או הכשלון, וכן באיתור הגורמים המסייעים לאותו כישלון.

?

במכון למדע פורנזי מבצעים חקירת כישלונות בה ניתן לענות על השאלות הבאות

בעזרת חקירת הכישלונות ניתן לדעת מי או מה אחראים לכישלון, וכן ניתן לדעת כיצד למנוע את הכישלון הבא. ניתן בעזרת חקירת כישלון, לאמת או לשלול גירסאות של בעלי עניין.

הנושאים בהם עוסקת המחלקה לכימיה וחומרים נחלקים למספר תחומי עבודה

במחלקה נבדקים חומרים שנבדקו גם במשטרה (כגון סמים), אך הבדיקות במשטרה היו חלקיות או לא מספקות.
הבדיקות הכימיות במקרים פליליים, כוללות גם בדיקות של חומרים שונים כגון סמי אונס בשיער.

במחלקה נבדקים סימנים על חפצים כדי לבדוק האם יש מקור משותף לאותם סימנים ולמכשיר שנטען שיצר אותם (כלי נשק, כלי עבודה, נעליים, טביעות אצבעות).

נזיקין

בכל מקרה של נזק לרכוש, ניתן במחלקה לכימיה של המכון למדע פורנזי, לברר את הגורמים ואת הסיבות לנזק. הבדיקות המבוצעות כוללות אנליזות כימיות, אנליזות מיקרוסקופיות, ובדיקות הנדסיות.

שריפות

נבדקת אותנטיות של קבצים, וכן נערכת השוואת דובר ונערך ניתוח מצבים.

תעשיה

במקרים של זיהומים הפוגעים בייצור, נחלצת המחלקה לכימיה לעזרת התעשייה כדי לבצע אנליזות כימיות של הזיהומים וכדי להעריך את מקורם. אנליזות אלו הן מורכבות ודורשות שימוש במגוון טכניקות זיהוי ופיתוח פרוצדורות ייחודיות.כמו כן מבוצע במחלקה חקר כשלונות של רכיבים בתהליכי ייצור בתעשיה, ובדיקת הסיבות לחוסר תפקוד של רכיבים אלו.

תאונות דרכים

המחלקה לכימיה וחומרים במכון למדע פורנזי, היא היום הגוף היחיד בארץ בעל הידע והיכולת להשוואת צבעים. השוואת צבעים היא חיונית בחקירת תאונות בהן יש התנגשות. בהשוואה זו נבדק האם ממרח צבע שנמצא על רכב או אדם המעורב בתאונה, מתאים להגיע מרכב אחר או אדם אחר המעורב בתאונה.כמו כן נבדקים במחלקה, סימנים שהושארו על מעורבים בתאונה על ידי מעורבים אחרים, על מנת לדעת מהם כיווני התנועה ההדדיים, וכדי להבין את גורמי הפגיעה.במחלקה לכימיה וחומרים נבדקים רכיבי מכוניות כדי לבחון האם היה כשל באחד הרכיבים שגרם לתאונה. בדיקה זו כוללת גם בדיקת נוזל בלמים ושמן מנוע, כדי להעריך את איכותם ותיפקודם.

רפואה ובריאות 

במחלקה לכימיה מבצעים חקר כשלונות לציוד רפואי שכשל בתפקודו על מנת לברר את הסיבות לכשל התפקודי, ועל מנת לדעת איך להימנע מכשל בעתיד.במחלקה לכימיה מבוצעות אנליזות לאיתור מרכיבים פעילים בתכשירים רפואיים, וכן אנליזות לאיתור חומרים אסורים או מזיקים בתכשירים קוסמטיים.

איכות מוצרים

איכותו של מוצר היא בעלת חשיבות לתפקוד אותו מיעדים למוצר. לאיכות המוצר יש השפעה ישירה ומכרעת על בטיחות השימוש בו, על יכולת הנאת הצרכן מהמוצר, על אורך חיי המוצר, ועל יחסי האמון בין הצרכן ליצרן. במכון למדע פורנזי בודקים האם המוצר הנבדק עומד בתקן בו הוא אמור לעמוד, והאם המוצר מתאים למפרט שמסר היצרן.

C1.jpg

?

במכון למדע פורנזי מבצעים חקירת כישלונות בה ניתן לענות על השאלות הבאות

היכולת הפורנזית מאפשרת הסקת מסקנות לגבי תרחישים אפשריים בעקבות ניתוח הממצאים.
הבדיקות משלבות מומחיות וטכנולוגיה ממספר תחומים, תוך מתן מענה כוללני ושלם המותאם לצרכי הלקוח.
bottom of page