top of page
DOC.jpg

מסמכים

מסמכים בצורותיהם השונות מלווים את האדם משחר ההיסטוריה. חלק גדול מהתקשורת בעולם מבוסס על מסמכים. מסמכים קיימים בכל מקום בו קיימת ידיעת הקריאה והכתיבה.

במחלקה לבדיקת מסמכים במכון למדע פורנזי נבדקים המסמכים על כל ההיבטים שבהם, בין אם המסמך הוא מסמך פיזי ובין אם המסמך הוא מסמך דיגיטלי.

כל מסמך בנוי משני מרכיבים

חומר הכתיבה או ההדפסה / התוכנה בה הוקלד המסמך.

המצע עליו כותבים /

המדיה בה אוחסן המסמך.

לאורך השנים חלה התפתחות הן בחומרי המצע (מלוחות אבן דרך פפירוס ועד לנייר ולקבצים), והן בחומרי הכתיבה השונים (מספר סוגי עטים, מספר סוגי דיו ומספר סוגי מדפסות).

businessman-examining-papers-table.jpg
במחלקה לבדיקת מסמכים מבצעים ארבעה סוגים של בדיקות, הן למסמכים פיזיים והן לקבצים דיגיטליים
בדיקה פורנזית של מסמכים בודקת את כל הפרמטרים המופיעים במסמך.
הבדיקה הפורנזית מאפשרת הסקת מסקנות בדבר
הבדיקות מאפשרות הסקת מסקנות בדבר אותנטיות המסמך, והדרך אותה עבר.
k-paper.jpg

אותנטיות מסמך

מסמכים הם חלק בלתי נפרד משגרת יומנו. חשיבותם של מסמכים היא עצומה בכל תחומי החיים. מסמכים קובעים בעלות על קרקעות וכספים, מסמכים מאשרים נאמנות למקור, ופעמים רבות מסמכים מעגנים הסכמות בין צדדים - הסכמות היכולות לחרוץ גורלות.

המכון למדע פורנזי הוא המקום היחידי בישראל בו נבדקים כל רבדי המסמך
תחת קורת גג אחד תוך מתן מענה כוללני לשאלת אותנטיות המסמך:

?

בבדיקות נייר ניתן לענות על השאלות הבאות

?

בבדיקת אותנטיות של מסמכים במכון למדע פורנזי, ניתן לענות בין היתר על השאלות הבאות

האם המסמך מתאים לתאריך המופיע בו

האם המסמך נערך כיחידה אחת או על ידי עורך אחד

מהם כלי הכתיבה/ ההדפסה בהם נעשה שימוש במסמך

האם כתב היד/חתימה מתאים לכתב יד / חתימה של אדם מוגדר

האם נעשה שימוש במספר סוגים של חומרי כתיבה או הדפסה

האם במסמך יש חלקים שהוספו אליו מאוחר יותר

האם המסמך נכתב ברצף

האם הוחלפו חלק מדפי המסמך בדפים אחרים

האם קיימים במסמך חלקים שהועתקו/הועברו אליו ממקום אחר

Black Smudge In White Background

גיל דיו והשוואת דיו

המכון למדע פורנזי הוא המקום היחיד בישראל בו מתבצעות בדיקות להערכת גיל דיו.

דיו הוא תערובת המכילה חומרי צבע, חומרים ממסים, חומרים נדיפים וחומרים שתפקידם הוא שיפור התאחיזה בנייר והקלה על הכתיבה. דיו מצוי הן בעטים על סוגיהם השונים, הן בחותמות והן במדפסות.

הבדיקה להערכת גיל דיו מתבססת על ניתוח מצבם היחסי של החומרים הנדיפים בדיו.

הבדיקה היא בדיקה כימית שבמהלכה ניטל חלק מהדיו לצורך הבדיקה.

בדיקת הערכת גיל דיו יכולה להכריע באופן חד משמעי בין שתי גרסאות.

השוואת דיו היא תהליך המשלב בתוכו הן בדיקות אופטיות ופלורסנטיות והן בדיקות כימיות.

המכון למדע פורנזי הוא המקום היחיד בישראל בו מבצעים גם בדיקות אופטיות ופלורסנטיות  וגם בדיקות כימיות בעת השוואת דיו.

?

בהשוואת דיו ניתן לענות על השאלות הבאות

בדיקת הערכת גיל דיו יכולה להכריע באופן חד משמעי בין שתי גרסאות.
Typography Poster Print

סדר הופעה

לעיתים קרובות עולה טענה כי למסמך הוספו חלקים במועד מאוחר ממועד העריכה הנטען.

אחת הדרכים לבדוק טענה זו היא בעזרת בדיקת סדר ההופעה היחסי של החלקים שבמחלוקת לעומת החלקים האחרים.

בדיקת סדר ההופעה היחסי מורכבת מבדיקות מיקרוסקופיות המשולבות בבדיקות כימיות.

?

בבדיקה זו ניתן לקבל מענה לשאלות הבאות

Paper Abstract

בדיקת עריכה ומועדי יצירה

בדיקה זו נכונה הן למסמכים פיזיים והן למסמכים דיגיטליים.

?

בבדיקה זו ניתן לקבל מענה לשאלות הבאות

הנושאים בהם עוסקת המחלקה לבדיקת מסמכים נחלקים למספר תחומי עבודה

במחלקה נבדקים מסמכים שבדיקתם במשטרה היוותה בסיס להגשת כתב אישום.

רפואה ובריאות

נבדקת נכונותן של רשומות רפואיות

צוואות וירושות

נבדקת נכונותן של צוואות או מסמכי מכר ללא תמורה.

תאונות דרכים

נבדקת אותנטיות של מסמכים שונים המוגשים כראייה במקרי תאונות דרכים.

נזיקין, ביטוח ונדל"ן

נבדקים מסמכים המוגשים על ידי המעורבים על מנת לבחון את אמיתותם והתאמתם לטענות הנטענות.

bottom of page