top of page
firee.jpg

חקירת שריפות

שריפה היא תהליך כימי בו חומר מגיב עם חמצן בתנאי חום או אנרגיה מתאימים.

על מנת שתתרחש שריפה יש צורך בארבעה מרכיבים:
ניתוח נכון של תבניות האש בזירה ושל דרכי העברת הוא חיוני להבנת התרחיש שסופו שריפה.
Wild Fire

למומחי המכון למדע פורנזי יש את היכולת לבדוק את כל הממצאים בזירת השריפה, לנתח אותם ולהגיע לתרחיש האפשרי. מומחי המכון למדע פורנזי הם    מדענים פורנזיים שעברו השתלמויות בניתוח ממצאים מזירות שריפה והם נעזרים בבדיקות מעבדה על מנת לבסס תרחיש כוללני של תהליך השריפה.

בסיום תהליך הניתוח תינתנה תשובות לשאלות הבאות

Fire

הבנת תהליך השריפה 

הבנת תהליך השריפה כולל גם בדיקות מעבדה לזיהוי חומרי דלק וחומרים אחרים התורמים להבנת האירועים שגרמו לשריפה.

כל בדיקות המעבדה מבוצעות במכון למדע פורנזי.

במכון למדע פורנזי נבדקת השריפה בשלושה מישורים:

bottom of page