top of page
פלילי.jpg

תיקים פליליים

במשפט הפלילי בדרך כלל מובאים בפני בית המשפט ממצאים המופקים מראיות פורנזיות הנמצאות בזירת העבירה.

מומחי המכון למדע פורנזי אמונים על כל הבדיקות של הראיות הפורנזיות, ומציגים את הממצאים בבית המשפט. מומחי המכון בוחנים את הראיות בתיק הפלילי, מסבירים אותן ואת משמעות הממצאים המופקים מהן, ומציגים את התרחישים האפשריים הנובעים מהם.

תוצאות הבדיקה נמסרות במסגרת של ייעוץ, דו"ח בדיקה, חוות דעת מומחה או סיוע בחקירה נגדית, על פי צרכי הלקוח.

מומחי המכון מבצעים בדיקות בזירת האירוע, וכן מבצעים בדיקות מעבדה למוצגים שבידי המשטרה או המכון לרפואה משפטית.

זירה.jpg

זירת עבירה

זירת העבירה, או זירת האירוע, היא המקום בו נמצאות רוב הראיות הפורנזיות. כמעט בכל תיק פלילי מתעורר הצורך בבדיקת הזירה, בדיקת הראיות הפורנזיות הנמצאות בה, והפקת ממצאים מראיות אלו.

יתרונן של הראיות הפורנזיות על פני עדויות מכל סוג הוא בכך שבעזרת ניתוח נכון שלהן ניתן לשחזר את האירועים באופן אובייקטיבי.

מומחי המכון הם מדענים פורנזיים שעברו השתלמויות בניתוח ממצאים מזירות עבירה ובניתוח תצורות כתמי דם. למומחי המכון למדע פורנזי יש את היכולת והאמצעים לבדוק את כל הממצאים מזירת העבירה, לנתח אותם ולהגיע לתרחיש אפשרי.

המחלקה הפלילית במכון למדע פורנזי, עוסקת בשני נושאים עיקריים
2זירה.jpg

בדיקה וניתוח זירות

זירת העבירה היא המקום בו נמצאות מירב הראיות הפורנזיות, וניתוח נכון שלה הוא המפתח העיקרי להבנת האירוע, וקביעת תרחיש אפשרי.

בדיקה וניתוח הזירה מאפשרים מתן מענה לסוגיות הבאות

ניתוח תצורות כתמי דם

הניתוח מאפשר קבלת מידע ביחס למיקום מעורבים שונים באירוע, וכן מידע באשר לאופן הפגיעה בנפגע. ניתוח נכון של תצורות כתמי דם יכול לתת מידע ביחס לכיווני תנועה.

זהות מעורבים

על סמך בדיקות דנ"א, ניתוח איכון סלולארי ומצלמות אבטחה.

ניתוח תצורות כתמי דם

המיקום נעשה על סמך ניתוח כתמי דם, בדיקות דנ"א, בדיקות כיווני ירי, ובדיקות סימנים שונים שהותירו המעורבים בזירה.

כיווני ירי

ניתוח כיווני ירי מבוצע בעזרת שימוש בערכה ייעודית ובחישובים בליסטיים. בניתוח זה ניתן למקם את היורה בכל המקומות האפשריים לביצוע הירי ולבדוק את היתכנותם של מקומות אלו.

מיקום מעורבים שונים בזירה

על סמך ניתוח כתמי דם, בדיקת עקבות, וניתוח דרכי מילוט.

תרחישים אפשריים לאירוע

ניתוח התרחישים נעשה רק לאחר קבלת ממצאים מהמעבדות השונות שבחנו את המוצגים מהזירה. הניתוח מביא בחשבון את כל האפשרויות. כדי להגיע לתרחיש הנכון מבוצעות בדיקות מתאימות הן בזירה והן במעבדות.

למומחי המכון למדע פורנזי היכולת לקבוע אם תרחיש מוגדר המוצע על ידי כתב אישום או כתב תביעה/הגנה הוא סביר, וכן יש ביכולתם לקבוע מה התרחיש הסביר באירוע הנדון.
במכון למדע פורנזי מבצעים הדמייה של זירות עבירה ושל האירועים בהן.
חוות-דעת.jpg

בדיקת חוות דעת של מומחים נגדיים

כתבי האישום המוגשים לבית המשפט, אמורים להיות מגובים בראיות פורנזיות      ובממצאים פורנזיים. ראיות וממצאים אלו מועברים לפרקליטות על ידי מומחים שונים.

בבדיקות חוות הדעת של המומחים הנגדיים ניתן מענה למספר סוגיות

 

היקף וסדר הבדיקות

נבחנת השאלה האם נערכו כל הבדיקות האפשריות כדי לבסס את חוות הדעת. כמו כן נבחנת השאלה האם הבדיקות בוצעו בסדר עבודה נכון, ומה משמעות סדר הבדיקות לגבי הסקת מסקנות.

התאמת שיטות הבדיקה לשאלות שבמחלוקת

נבחנת השאלה האם הבדיקות שבוצעו הן הבדיקות המתאימות, או שצריך היה לבצע בדיקות אחרות על מנת להסיק את המסקנות הנכונות.

 

נכונות המסקנות

נבחנות מסקנות המומחים הנגדיים וניתנת תשובה האם המסקנות נכונות והאם הן מתאימות לממצאי הבדיקות או שניתן מהממצאים להגיע למסקנות אחרות או מסקנות אפשריות נוספות.

תחומי הבדיקות בתיקים פליליים כוללים

הניתוח מאפשר קביעה של התרחיש הסביר ביותר, וקביעת חלופות לכתב האישום, תוך שימוש בממצאי בדיקות מעבדה להוכחת התרחיש הנטען.

מסמכים

במכון למדע פורנזי מבצעים בדיקות אותנטיות של מסמכים, וכן השוואת כתב יד. בדיקת אותנטיות של מסמכים במכון למדע פורנזי היא בדיקה מעבדתית העושה שימוש במספר תחומים מדעיים לצורך הסקת מסקנות מבוססת.

סימנים ועקבות נעליים

השוואת סימנים (ובכלל זה עקבות נעליים) מאפשרת ידע לגבי הכלי יוצר הסימן, או אף לקבוע את זהות הכלי המסויים שהותיר את הסימן בזירה.

טביעות אצבעות

במכון למדע פורנזי יש אפשרות להשוות בין טביעות אצבעות, ולפתח טביעות אצבעות על מוצגים שונים.

בליסטיקה, כיווני ירי, מרחקי ירי, שרידי ירי, וחורי ירי

-  בעזרת השוואת דנ"א הנעשית במעבדות המכון, ניתן לדעת האם ביופסיה שנטען כי נלקחה מאדם מסויים אמנם שייכת לו, או שמא נעשתה טעות והביופסיה שייכת לאדם אחר.

בדיקות אלו הן בדיקות הן של השוואת סימנים, והן של השוואת חומרים ואופן הפיזור שלהם בזירה. בבדיקות ניתן לקבוע היתכנות ירי ממקום נטען ולקבוע את כיווני הירי הסבירים ביותר.

ביולוגיה ודנ"א

במכון למדע פורנזי ניתן לבצע ניתוח של ממצאי בדיקות דנ"א ולקבוע את אופן ההתאמה לנסיבות האירוע. כמו כן ניתן במכון לבצע בדיקות דנ"א עצמאיות כדי לבדוק נכונות תרחישים וסבירות תרחישים.

איכון סלולארי

במכון למדע פורנזי יש את הידע לנתח מחקרי תקשורת, ולקבוע את רמת הדיוק שלהם. במכון ניתן לבצע בדיקה עצמאית של איכון סלולארי במספר טכניקות.

ראיות דיגיטליות

במכון למדע פורנזי מבצעים בדיקות אותנטיות של קבצי וידאו ואודיו, וכן מבצעים ניתוח תרחישים על פי קבצי וידאו.

סמים

במכון למדע פורנזי מבצעים אנליזות של סמים על מנת לקבוע נכונות מסקנות בתיקים פליליים. כמו כן מבצעים במכון בדיקות כמותיות לסמים.

תאונות דרכים

ניתוח תאונות דרכים במכון למדע פורנזי נעשה באמצעים אובייקטיביים תוך שימוש באמצעי הדמייה מתקדמים.

bottom of page